Tuesday, October 9, 2018

സംബന്ധവും സ്മാര്‍ത്തവിചാരവുംകാലഹരണപ്പെട്ട പൌരോഹിത്യ ആചാരങ്ങളുടെ സാംസ്ക്കാര ശൂന്യമായ സ്ത്രീ വിവേചനത്തെ നിരാകരിച്ച് ശബരിമലയില് സ്ത്രീകള്ക്ക് ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യവും, തുല്യമായ അന്തസ്സും നല്കിയ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ ആധുനിക നീതി ബോധം സാധാരണക്കാര്ക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കില് ബ്രാഹ്മണ പൌരോഹിത്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കഴിഞ്ഞ ആയിരം വര്ഷക്കാലത്തില് എത്ര നീചമായാണ് ജാതീയമായും ലിംഗ വിവേചനത്തിലൂടെയും നമ്മെ ചൂഷണം ചെയ്തതെന്നും, സ്വന്തം സ്ത്രീകളെപ്പോലും ചവിട്ടി മെതിച്ചതെന്നും ചരിത്രത്തില് നിന്നും നാം അറിയേണ്ടതുണ്ട്.
ഈ ചിത്രങ്ങള് വരക്കാനുണ്ടായ കാരണങ്ങളായ സാമൂഹ്യ ചരിത്രപരമായ എന്റെ അറിവുകള് വായനക്കാര്ക്കായി താഴെ പങ്കുവെക്കുന്നു :
................................................
സംബന്ധവും
സ്മാര്ത്തവിചാരവും
...............................................
കേരളത്തിലെ നംബൂതിരി സമൂഹത്തിനിടയില് ഒരു സഹസ്രാബ്ദമെങ്കിലും നിലനിന്നിരുന്ന രണ്ട് സദാചാര വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് സംബന്ധവും സ്മാര്ത്തവിചാരവും.

സംബന്ധത്തിലൂടെ ശൂദ്ര ദാസ്യ (നായര്) ജാതിയിലെ സ്ത്രീകളെ ഒന്നടങ്കം വേശ്യാവൃത്തി ദൈവീകമായ അനുഷ്ടാനമാണെന്ന ബ്രാഹ്മണ ഭക്തി വിശ്വാസത്തിലേക്കുയര്ത്തി ലൈംഗീകമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് നംബൂതിരിമാരുടെ ഒരു ദൈവീക വിനോദ ആചാരവും അവകാശവും ആയിരുന്നെങ്കില്, സ്മാര്ത്തവിചാരം നേര് വിപരീത ദിശയിലുള്ളതും നംബൂതിരി സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്ര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള അതി ക്രൂരമായ സദാചാര ശിക്ഷണ രീതിയുമായിരുന്നു.

ഒരേ സമയം വ്യഭിചാരത്തെ ഒരു ഉത്സവമായി ശൂദ്ര (നായര്) സമുദായത്തില് ആഘോഷിക്കുകയും,സ്വന്തം വീട്ടില് ചാരിത്ര്യത്തിന്റെ അണുവിട വിടാതുള്ള ശീലാവതിമാരായ അന്തര്ജ്ജനങ്ങളെ കര്ശന സാമൂദായിക ആചാര-അനുഷ്ടാന നിയമങ്ങളിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതി നീചമായ ഇരട്ടത്താപ്പ് സാംസ്ക്കാരികതയായിരുന്നു നമ്മുടെ നംബൂതിരിമാരുടെത്.
................................
സംബന്ധം
.................................
നംബൂതിരിമാരുടെ സ്വത്ത് അന്യാധീനപ്പെടാതിരിക്കാനും, പൌരോഹിത്യ വംശീയ ദുരഭിമാനത്തിന്റെ വര്ഗ്ഗശുദ്ധിക്ക് ഊനം തട്ടാതെ നിലനിര്ത്തുന്നതിനും, വംശീയ സ്ഥാപിത താല്പ്പര്യങ്ങളായ ജാതീയതയുടെ ആചരണവും മേധാവിത്ത്വവും കര്ക്കശമായി പാലിക്കുന്നതിനുമായി നമ്പൂതിരി കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത പുത്രനു മാത്രമേ സ്വസമുദായത്തില് നിന്നും വിവാഹം അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളു.

ഈ മൂത്ത പുത്രനെ "അച്ഛന് നംബൂതിരി" എന്നും, സ്വന്തം സമുദായത്തില് നിന്നും വിവാഹം നടത്താന് അവകാശമില്ലാത്ത ഇളയ സഹോദരങ്ങളെ "അഫ്ഫന് നംബൂതിരി"മാര് എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു. അഫ്ഫന് നംബൂതിരിമാരെ അപ്രതിരോധ്യമായ ലൈംഗീക ഇച്ഛാശക്തിയായി ഉപയോഗിച്ച് തങ്ങളുടെ അടിമകളും ആജ്ഞാനുവര്ത്തികളും ആയിരുന്ന ശൂദ്രരെ (നായന്മാരെ) വരുതിയില് നിര്ത്തുക എന്നതായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണരുടെ പൌരോഹിത്യ വംശീയ മേധാവിത്വ തന്ത്രം.

അഫ്ഫന് നംബൂതിരിമാര്ക്ക് കീഴ് ജാതിക്കാരുമായി സംബന്ധമാകാം എന്ന ഉദാര ലൈംഗീക അരാജകത്വ ലൈസന്സ് അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. സംബന്ധത്തിന് വിവാഹത്തിന്റെ പവിത്രതയില്ല. ഒരു അഫ്ഫന് നംബൂതിരിക്ക് എത്ര സംബന്ധവുമാകാം. എണ്ണം നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്നര്ത്ഥം ! ഇതിന്റെ ഫലമായി കേരളത്തിലെ അഫഫന് നംബൂതിരിമാര് ക്ഷേത്രങ്ങളോടു അനുബന്ധിച്ചു താമസിച്ചിരുന്ന അംബലവാസികളുടെ ഗൃഹങ്ങളിലും, രാജകൊട്ടാരങ്ങളിലും, കോവിലകങ്ങളിലും,സാധാരണ നായര് കുടുംബങ്ങളില്ും സംബന്ധക്കാരായി കൂറ്റംകുത്തിയ വിത്തുകാളകളെപ്പോലെ യഥേഷ്ടം കയറിയിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവുമില്ലാതെ, ലൈംഗീകതക്കു മാത്രമായി മുവ്വന്തി നേരത്ത് സംബന്ധവീടുകളിലെത്തുകയും,രാവിലെത്തന്നെ കുളി ജപങ്ങള്ക്കായി ഇല്ലത്തേക്കു മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന നംബൂതിരിമാര്ക്ക് ലൈംഗീക സേവനത്തിന് പ്രതിഫലം നല്കുകയോ,സംബന്ധക്കാരിക്കോ,അതില് നിന്നും ജനിക്കുന്ന മക്കള്ക്കോ ചിലവിനു കൊടുക്കുകയോ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. തറവാട്ടു മുറ്റത്ത് നംബൂതിരിയുടെ പാദസ്പര്ശമേല്ക്കുന്നതു തന്നെ മഹാഭാഗ്യമായാണ് തങ്ങളുടെ ദാസ്യരായ നായര് സമുദായത്തെ ബ്രാഹ്മണ്യം അക്കാലത്ത് പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനായി വേശ്യാ വൃത്തിയെ മഹത്വവല്ക്കരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങള് നൂറ്റാണ്ട് മുതല് ബ്രാഹ്മണര് അതീവ കാവ്യഭംഗിയോടെ രചിച്ച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്.
..............................................
സ്മാര്ത്തവിചാരം
................................................
ശൂദ്ര (നായര്) സമൂഹത്തെ സാമൂഹ്യ മേധാവിത്വത്തിലൂടെയും സാംസ്കാരികമായും ഭക്തിയിലൂടെയും വിധേയ വേശ്യാവൃത്തിയിലേക്കു പാകപ്പെടുത്തിയ നംബൂതിരിമാര് ഈ അപചയം തങ്ങളുടെ സ്വ-ജാതി താല്പ്പര്യങ്ങളിലേക്ക് പകരാതിരിക്കാനായി സ്വന്തം സ്ത്രീജനങ്ങളായ അന്തര്ജ്ജനങ്ങള്ക്കെതിരെ നടത്തിയ ക്രൂര സദാചാര ജാഗ്രതയായിരുന്നു സ്മാര്ത്തവിചാരം.

തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ആദ്യ പുത്രനൊഴിച്ച് മറ്റുള്ള പുരുഷ നംബൂതിരിമാരെല്ലാം നായര് സംബന്ധം മാത്രം അനുവദിക്കപ്പെട്ട് സ്വ സമുദായത്തില് നിന്നും പുറത്തുപോയതിനാല് നംബൂതിരി ജാതിയില് പെട്ട സ്ത്രീജനങ്ങള്ക്ക് വിവാഹിതരാകാനുള്ള സാധ്യത എണ്ണത്തില് കുറഞ്ഞ "അച്ഛന് നമ്പൂതിരിമാരുടെ" ഭാഗ്യ കടാക്ഷം മാത്രമായി ചുരുങ്ങി.

നംബൂതിരിമാര്ക്കിടയിലെ അവിവാഹിത സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കുറക്കാനായി മൂത്ത "അച്ഛന് നംബൂതിരി"മാര് മൂന്ന് വിവാഹം വരെ സ്വജാതിയില് നിന്നും കഴിക്കുന്നത് പതിവാക്കിയെങ്കിലും നംബൂതിരിമാരുടെ അടുക്കളകള് കന്യകമാരാല് നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു.

അതായത് അക്കാലത്ത് നംബൂതിരി സ്ത്രീകളില് 60 ശതമാനവും അവിവാഹിതരോ, വിധവകളോ ആയിരുന്നു. മാത്രമല്ല,അച്ഛന് നംബൂതിരിമാരുടെ ഭാര്യമാര് തമ്മിലുള്ള പോരും കലശലാകുമല്ലോ. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു നിര്ത്താന് അന്തര്ജ്ജനങ്ങളെ പടിയടച്ചു പിണ്ണ്ടം വെച്ചു തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന സ്മാര്ത്തവിചാരം നല്ലൊരു ഉപായവും ഒറ്റമൂലിയുമായിരുന്നു.

ചാരിത്ര്യത്തില് സംശയം ആരോപിക്കപ്പെട്ട നംബൂതിരിസ്ത്രീയെ കുറ്റവിചാരണ നടത്തി ശിക്ഷിക്കുന്ന സംബ്രദായമാണ് സ്മാര്ത്തവിചാരം.

നടപ്പുദോഷം, അടുക്കളദോഷം, സംസര്ഗ്ഗം, ദോഷശങ്ക എന്നിങ്ങനെയാണ് സ്മാര്ത്തവിചാരത്തിനുള്ള കുറ്റങ്ങള് വ്യവഹരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്.

സ്മാര്ത്തവിചാരത്തിന് ആറു ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്.
1) ദാസീ വിചാരം,
2) അഞ്ചാം പുരയിലാക്കല്,
3) സ്മാര്ത്തവിചാരം,
4) സ്വരൂപം ചൊല്ലല്,
5) ഉദകവിഛേദം,
6) ശുദ്ധഭോജനം
എന്നിങ്ങനെയാണ് ചടങ്ങുകള് ആചാരപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

ഒരു അന്തര്ജ്ജനത്തെക്കുറിച്ച് വല്ല സംശയമോ അപവാദമോ ഉണ്ടായാല് അവരുടെ ദാസിയായ നായര് സ്ത്രീയെയാണ് ആദ്യം വിസ്തരിക്കുക.ഇതിനെയാണ് ദാസി വിചാരം എന്നു പറയുന്നത്. ദാസി വിചാരത്തിലൂടെ കുറ്റം ബോധ്യപ്പെട്ടാല് പിന്നീട് അന്തര്ജ്ജനത്തെ “സാധനം” എന്നാണു വിളിക്കുക.സാധനത്തെ അഞ്ചാം പുരയിലേക്ക് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത കര്മ്മം.

സ്മാര്ത്തവിചാരം തീരുന്നതുവരെ കൊല്ലങ്ങളോളം സാധനം ഒരു ഇരുട്ടുമുറിയില് കഴിയേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഷൊര്ണ്ണൂരിനടുത്ത് കവളപ്പാറയില് കാല് നൂറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന സ്മാര്ത്തവിചാരത്തിനുശേഷം കുറ്റക്കാരിയല്ലെന്നു കണ്ടെത്തിയ ചരിത്രവുമുണ്ട്. അത്രയും കാലം അഞ്ചാം പുരയിലെ ഇരുട്ടുമുറിയില് സാധനമായി നരകിച്ചതു മിച്ചം !

അഞ്ചാം പുരയിലെ ഏകാന്തവാസക്കാലത്താണ് നംബൂതിരി സ്ത്രീയെ കുറ്റവിചാരണ നടത്താനായി നാടുവാഴിയുടേയോ രാജാവിന്റേയോ അനുമതി തേടുക.അതനുസരിച്ച് ബ്രാഹ്മണരില് തന്നെയുള്ള വൈദികനായ സ്മാര്ത്തന്, രണ്ടു മീമാംസകര്,ഒരു രാജ പ്രതിനിധി എന്നിവരെ രാജാവ് നിയമിക്കുന്നു. സ്മാര്ത്തന്,അല്ലെങ്കില് പട്ടച്ചോമര് പ്രത്യേക ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തില് പെട്ടവരാണ്.സ്മാര്ത്തവിചാരണ നടത്താനും "സാധനം" കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനും ഇവര്ക്കാണ് അധികാരം.

ദാസിയായ നായര് സ്ത്രീ മുഖേനയാണ് വിചാരണ ആരംഭിക്കുക.വിചാരണ സമയത്ത് "സാധനം" കുറ്റം സമ്മതിച്ചാല് സ്മാര്ത്തന് "സാധന"വുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം.ഈ അവസരത്തില് സാധനവുമായി ലൈംഗീകബന്ധത്തിലേര്പ്പെട്ട പുരുഷന്മാരുടെ പേരുകള് സ്മാര്ത്തന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കും.ഈ വിവരം സ്മാര്ത്തന് വിശദീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് സ്വരൂപം ചൊല്ലല് എന്നു പറയുന്നത്.
സ്മാര്ത്തനുവേണ്ടി ഈ നാറ്റക്കഥ വിളിച്ചു പറയുന്നത് 'കുട്ടി' എന്നു സ്ഥാന പേരുള്ള കുട്ടിപ്പട്ടരായിരിക്കും.

കുറ്റം തെളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാല് "സാധന"ത്തേയും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരേയും ഭ്രഷ്ട് കല്പ്പിച്ച് പുറത്താക്കി, മരിച്ചുപോയതായി കണക്കാക്കി മരണാനന്തര ചടങ്ങായ ഉദകക്രിയ ചെയ്യും. അന്തര്ജ്ജനത്തിന്റെ കോലം ദര്ഭകൊണ്ടുണ്ടാക്കി,ദഹിപ്പിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഉദകക്രിയ. അതിനുശേഷം നടത്തുന്ന ശുദ്ധഭോജനത്തില് പങ്കെടുത്ത് സവര്ണ്ണ ജനക്കൂട്ടം പിരിഞ്ഞുപോകും.

1850 മുതല് 1927 വരെയുള്ള കാലയളവില് സാമൂതിരിയുടെ അധിനതയിലുള്ള ചെറിയൊരു പ്രദേശത്തുതന്നെ 60-ഓളം സ്മാര്ത്തവിചാരങ്ങള് നടന്നിരുന്നു എന്നത് ആ കൊടും ക്രൂരതയുടെ സാമൂഹ്യ സ്വീകാര്യത എത്രയായിരുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

നായര് സമുദായത്തെ ഒന്നാകെ വ്യഭിചരിക്കുന്നതിനായും അതിലൂടെ സാമൂഹ്യ മേധാവിത്വം നേടുന്നതിനുമായി നംബൂതിരി സമൂഹം നല്കിയ വിലയായിരുന്നു അന്തര്ജ്ജനങ്ങളുടെ അടിമത്വവും, സ്മാര്ത്തവിചാരമെന്ന ക്രൂരമായ ചാരിത്ര്യശിക്ഷ രീതിയും എന്ന് പറയാം.
.......................................................
താത്രിക്കുട്ടിയുടെ സ്മാര്ത്തവിചാരം
........................................................
1905 ല് കൊച്ചി രാജാവിന്റെ പരിധിയില് നടത്തപ്പെട്ട താത്രിക്കുട്ടി എന്ന ധീരയും ബുദ്ധിമതിയുമായ അന്തര്ജ്ജനത്തിനു നേരെയുള്ള നാല്പ്പതു ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന സ്മാര്ത്ത വിചാരത്തിലൂടെയാണ് നമ്പൂതിരി സമുദായത്തില് ആയിരത്തിലേറെ വര്ഷം നിലനിന്ന ഈ ദുരാചാരം കടപുഴകി വീഴുകയും നമ്പൂതിരി സമൂഹം നവോത്ഥാനത്തിനു വിധേയമാകാന് പാകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്.


തന്നെ ഋതുമതി ആകുന്നതിനു മുന്പുള്ള ബാല്യകാലം മുതല് ലൈംഗീക ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാക്കിയ നമ്പ്യത്താന്‍‍ നമ്പൂതിരി, പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാന് വന്ന വാദ്ധ്യാര്, സ്വന്തം അച്ഛന്, സ്വന്തം സഹോദരന് എന്നിവരുള്പ്പടെ 64 പുരുഷന്മാരേ ശിക്ഷയായ ഭ്രഷ്ടില് നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനാകാത്ത വിധം തെളിവുകള് സഹിതം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ബ്രാഹ്മണ്യ ദുരാചാരങ്ങളുടെ ചളിക്കുണ്ടില് നിന്നും സ്വന്തം കുടുംബത്തില് നിന്നും മന്ദസ്മിതത്തോടെ പുറത്തുപോയ താത്രിക്കുട്ടിക്കു ശേഷമാണ് നമ്പുതിരി സമുദായത്തിന് മനുഷ്യരാകനുള്ള ഉള്വിളി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയാം.

ബ്രാഹ്മണ്യം കേരള ജനതയില് അടിച്ചേല്പ്പിച്ച അടിമത്വത്തിന്റെ ജാതി നുകങ്ങളില് നിന്നും നാരായണ ഗുരുവും, അയ്യങ്കാളിയും, വിടി. ഭട്ടതിരിപ്പാടും അടക്കമുള്ള നവോത്ഥാന നായകരായ മഹാത്മാക്കള് കേരളത്തെ
ആധുനിക മാനവികതയിലെക്ക് കൈ പിടിച്ചുയര്ത്തുന്നതും ഇക്കാലത്ത് തന്നെയാണ്. അവരും ആചാര ലംഘനങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മെ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
-Murali T
"അഞ്ചാം പുരയിലെ അന്തര്ജ്ജനം" (2013)
"താത്രിക്കുട്ടിയുടെ സ്മാര്ത്തവിചാരം 1905" (July 2015)
My two paintings on Smarthavicharam named
1) Anjaam purayile antharjjanam (2013),
2) Thathrikkutty's smarthavicharam (2015)
........................................................

No comments: